W dniu 30 października br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2018 r, poz. 1552).

Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich uzyskają nowe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej. Będą mogły korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także uzyskają prawo korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Osobom tym przysługiwać także będzie prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Ponadto, samorząd terytorialny będzie mógł udzielać pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z ww. uprawnień jest legitymacja, która będzie wydawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W legitymacji ujawnione będą: imię, nazwisko i PESEL jej posiadacza. Wzór legitymacji określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. poz. 2044).

 

 

Na stronie internetowej Urzędu, w dziale Formularze, został opublikowany formularz wniosku o wydanie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub ZSRR.

 

Wniosek powinien być kompletnie uzupełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną, tj. osobę której Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał decyzją administracyjną uprawnienie do świadczenia pieniężnego i wysłany na adres Urzędu lub złożony w Punkcie informacyjnym (wejście od ul. Żurawiej 3/5). Prosimy o dołączanie do wniosku – w miarę możliwości - kopii decyzji o przyznaniu uprawnienia do świadczenia pieniężnego, gdyż może to przyspieszyć wydanie legitymacji (przy czym niezałączenie kopii decyzji oczywiście nie spowoduje negatywnego rozpatrzenia wniosku).

 

 

KONTAKT 

Punkt informacyjny Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Pokój N041
Wejście od ul. Żurawiej 3/5

Czynny:
Poniedziałek - 8:15-13:00, 13:30-18:00

Wtorek - piątek - 8:15-13:00, 13:30-16:15

  

tel. 22 276 77 77
e-mail: info@kombatanci.gov.pl