Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45 ust 1), ostateczny termin rozliczenia podatku dochodowego od dochodów osiągniętych w 2016 roku z większości źródeł przychodów, przypada na dzień 30 kwietnia br. Jednakże w związku z tym, że dzień ten jest dniem wolnym od pracy (niedziela), ostateczny termin złożenia rozliczenia rocznego przypada na pierwszy dzień roboczy po tym terminie, czyli na 02 maja br.

Kto dotychczas tego nie uczynił, ma czas do 02 maja. A więc zamiast odpoczywać nad wodą czy w lesie, niektórzy ten czas mogą spędzić nad roczną deklaracją podatkową. Oczywiście nikomu tego nie życzymy, ale taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy.

Kto powinien rozliczać się jak najwcześniej a kto jak najpóźniej?

Logika ekonomiczna podpowiada, że najwcześniej powinni rozliczać się ci, którzy mają nadpłacony podatek lub korzystają z ulg, które rozliczane w deklaracji rocznej (np. tzw. „ulga na dzieci”), powodują powstanie nadpłaty podatku, którą Fiskus winien zwrócić podatnikowi na jego rachunek bankowy. Najpóźniej, a więc nawet w ostatnim obligatoryjnym dniu podatkowym, najchętniej rozliczają się ci, którzy mają dochody od których podatek będą musieli dopłacić, a więc zależy im na jak najpóźniejszym rozliczeniu się z Fiskusem.

Na jakim formularzu mam się rozliczyć?

Jest kilka formularzy a ich rozróżnienie raczej nie powinno przysparzać większych problemów.

Poniżej przedstawiamy te najbardziej podstawowe.

Druk oznaczony PIT-37 jest najbardziej rozpowszechnionym a rozliczają się na nim podatnicy którzy:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy

zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

-  wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego   stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, ( a więc najbardziej rozpowszechnione formy osiągania przychodów)

- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych

spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

- stypendiów,

- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów

menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,

działalności sportowej),

- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych,

- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

- należności z umowy aktywizacyjnej,

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji

rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Bardzo ważna uwaga:

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe

warunki dotyczą obojga małżonków!

Druk oznaczony PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1) prowadzili:

- pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu

skali podatkowej,

- działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali

podatkowej,

2) uzyskali przychody:

- z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze,

opodatkowane na ogólnych zasadach,

- z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie

zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie

rzeczy (np. prywatny samochód, itp.),

- od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

- ze źródeł przychodów położonych za granicą,

- z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od

których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania

zaliczek,

3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),

4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,

5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

6) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,

7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy,

jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Bardzo ważne uwagi:

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody

indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie

wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które

przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

 

Druk oznaczony PIT-36L jest przeznaczony dla podatników którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), czyli dla podatników którzy wybrali liniową metodę opodatkowania 19%, tzw. „flat tax”.

Bardzo ważna uwaga:

Formularz ten przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.